Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Warunki płatności i koszty

Świadczenia opieki lekarza rodzinnego są refundowane z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jesteś ubezpieczony w Holandii koszty opieki zdrowotnej są bezpośrednio zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jesteś ubezpieczony zagranicą, to otrzymasz fakturę, którą powinienieś od razu zapłacić transakcją pin lub gotówką. Fakturę możesz później zgłosić do twojego ubezpieczyciela, w kraju w którym jesteś ubezpieczony.

Nasza przychodnia stosuje warunki płatności ustalone przez de Landelijke Huisartsen vereniging ( Kolegium Lekarzy Rodzinnych):

  1.  Kwoty deklarowane przez praktykę pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu z tytułu opłat, kosztów leków i innych świadczeń, wynikających z konsultacji lub zabiegu na rzecz pacjenta lub klienta, należy złożyć w terminie 30 dni od dnia daty podanej na deklaracji do zapłaty.
  2. Jeżeli pacjent lub klient nie zapłacił należnej kwoty w ciągu 30 dni od daty podanej na fakturze, pacjent lub klient nie wykonał zobowiązań, bez konieczności dalszego zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązań. Dopóki pacjent lub klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, pacjent lub klient jest winien przychodni odsetki ustawowe od kwoty należnej od dnia, w którym powinna być uiszczona zapłata. Przychodnia będzie żądać tych odsetek, jeśli pacjent lub klient nie wypełnił swoich zobowiązań nawet po upływie terminu, o którym mowa w art. 3.
  3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 2, po wezwaniu do zapłaty pacjent lub klient nie wypełnił jeszcze swoich zobowiązań w rozsądnym terminie, przychodnia ma prawo do niezwłocznego przystąpienia do egzekucji roszczenia lub do obciążenia tym roszczeniem osób trzecich.
  4. Jeśli pacjent lub klient udzielił upoważnienia do polecenia zapłaty przez bank lub przelewu, zostanie ono wykorzystane dopiero około trzydziestego dnia po dacie podanej na fakturze. Jeżeli płatność nie zostanie otrzymana w ciągu 10 dni po tym, przychodnia może przystąpić do windykacji, o której mowa w art. 3.
  5. Wszelkie pozasądowe koszty związane z inkasem zafakturowanych kwot ponosi pacjent lub klient. Koszty pozasądowe wynoszą co najmniej 15% kwoty głównej z minimalną kwotą 22,70 EUR, bez podatku VAT.

Niniejsze warunki płatności zostały złożone w Sekretariacie Sądu Okręgowego w Utrechcie pod numerem 281/95.

 

 W Holandii koszty opieki lekarza rodzinnego są refundowane z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak koszty poniesione przez laboratorium, gdy lekarz rodzinny zleci wykonanie badań krwi, USG, prześwietleń rentgenowskich i innych, są potrącane z twojego ryzyka własnego. Poniższe linki zapewniają wgląd do aktualnych kosztów.

https://reinierdegraaf.nl/rdgg/cache/file/374C7FE3-9F14-4F18-AD6E4903E24DC0EE.pdf

https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven