Coaching en Counseling
Dorpsstraat 8b, Meijel T 077 - 466 36 36

Privacyreglement 
Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Coaching en Counseling, Centrum de Peel

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet (mei 2018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacy regelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens door ons verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

Wat zijn de plichten van de praktijk?
Centrum de Peel is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens.
 • Medische gegevens

Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  - voor zorgverlening;
  - voor doelmatig beheer en beleid;
  - voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld als er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Centrum de Peel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander doordoor niet wordt geschaad) Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegenmoed worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard ) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Worden gegevens aan derden verstrekt en zoja waarom?
De medewerkers van Centrum de Peel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een uitzondering. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwíjgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Uitwisseling gegevens
Coaching en Counseling, Centrum de Peel wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, gegevens uit met uw huisarts en/of uw behandelend medisch specialisten. Dit is om deze te informeren  betreffende de voortgang of afsluiting van uw behandeling.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe Coach/Counselor  kiest, kunt u uw  behandelaar vragen om uw dossier ter beschikking te stellen

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang uw medische gegevens? Dan gaat uw arts of therapeut hierover graag met u ín gesprek.